Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie błędnie sformułowanego przepisu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 2007-12-31.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/574104/07/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-31
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie błędnie sformułowanego przepisu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W skardze do Rzecznika zwrócono uwagę na błąd pisarski występujący w treści art. 63c ust. 3 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadzonego mocą art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

W obecnym brzmieniu przepis art. 63c ust. 3 jest niezrozumiały. Wydaje się, że powinien mieć następujące brzmienie: "Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do umów zawieranych pomiędzy podmiotem realizującym zaopatrzenie w zakresie środków pomocniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi a dostawcami tych środków." Rzecznik zwrócił się o podjęcie niezbędnych kroków zmierzających do zmiany błędnie sformułowanego przepisu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: