Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Okręgowego na rzecz Andrzeja B., uczestnika wydarzeń radomskich z 1976 r., o uchylenie prawomocnego orzeczenia Kolegium do Spraw Wykroczeń z czerwca 1976 r z dnia 2008-01-10.

Adresat:
SĄD OKRĘGOWY
Sygnatura:
RPO/549160/07/II/209.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia Kolegium ds.Wykroczeń (WW)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Okręgowego na rzecz Andrzeja B., uczestnika wydarzeń radomskich z 1976 r., o uchylenie prawomocnego orzeczenia Kolegium do Spraw Wykroczeń z czerwca 1976 r.

Rzecznik wniósł o uchylenie prawomocnego orzeczenia Kolegium do Spraw Wykroczeń z czerwca 1976 r. w całości, z powodu jego wydania z rażącym, mającym istotny wpływ na jego treść, naruszeniem prawa materialnego (art. 1 Kw w brzmieniu obowiązującym w dacie orzekania) polegającym na błędnym przyjęciu, że przypisany obwinionemu czyn z art. 51 § 1 Kw był społecznie niebezpieczny, podczas gdy w rzeczywistości nie wykazywał on cech społecznego niebezpieczeństwa stanowiącego konstytutywny element wykroczenia i uniewinnienie Andrzeja B. od popełnienia przypisanego mu wykroczenia. Ocena prawna zarzucanego obwinionemu zachowania nie może być dokonana bez uwzględnienia ogólnej sytuacji społeczno-politycznej w Polsce w tym czasie. Wydarzenia z dnia 25 czerwca 1976 r. w Radomiu miały podłoże społeczno-polityczne, wobec czego zachowanie obwinionego należy postrzegać poprzez pryzmat rozgoryczenia i usiłowania wyrażenia protestu przeciwko polityce prowadzonej przez ówczesne władze.

 


Data odpowiedzi:
2009-01-22
Opis odpowiedzi:
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 10.12.2008 r., sygn. akt V Ko 130/08).