Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych emerytów z dnia 2008-01-16.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/577412/08/III/816 RZ
Data sprawy:
2008-01-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych emerytów.

W związku z wejściem w życie z dniem 1.01.2008 r. przepisu art. 1 pkt 17 lit. a ustawy z dnia 15.06.2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zmieniającego treść dotychczasowego art. 26a ust. 1 przedmiotowej ustawy, zaistniało poważne zagrożenie ograniczenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, które mają ustalone prawo do emerytury.

W publikacjach prasowych na ten temat wskazuje się, że powyższa regulacja jest niekorzystna zarówno dla pracodawców, jak i niepełnosprawnych pracowników. Jeżeli wynagrodzenia niepełnosprawnych emerytów nie będą dofinansowywane na dotychczasowych zasadach, to istnieje realne zagrożenie, iż zmniejszy się zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem tych osób. Problemem jest także brak jasnej regulacji określającej zasady sprawdzania przez pracodawcę, czy dany pracownik ma ustalone prawo do emerytury. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-02-26
Opis odpowiedzi:
Minister Pracy i Polityki Społecznej (14.02.2008 r.) poinformowała, że obecnie dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników przysługuje wyłącznie w odniesieniu do osób, które nie mają ustalonego prawa do emerytury.
Artykuł 26a w brzmieniu sprzed nowelizacji stanowił, iż z dofinansowania mogły skorzystać osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Tak sformułowany przepis, poza wyraźnym wydźwiękiem dyskryminacyjnym (dyskryminacja ze względu na wiek), nastręczał trudności związanych ze zidentyfikowaniem osób, które osiągnęły wiek emerytalny, inny niż ogólnie obowiązujący (60 i 65 lat odpowiednio dla kobiet i mężczyzn), ze względu na szczególne regulacje dotyczące wykonywania niektórych zawodów.
Wprowadzone rozwiązanie zwiększa szanse ludzi młodych na znalezienie zatrudnienia. Nie ma charakteru dyskryminującego, ponieważ skierowane jest do osób w gorszym położeniu finansowym. Ponadto pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, które uzyskały prawo do emerytury, mają możliwość uzyskania refundacji ich składek na ubezpieczenie społeczne.
Pracodawca nie powinien mieć trudności w weryfikacji zatrudnionych u niego niepełnosprawnych pracowników pod kątem potwierdzenia przez nich uprawnień emerytalnych. Weryfikacja taka może nastąpić poprzez uzyskanie stosownego oświadczenia od pracownika lub na podstawie informacji uzyskanej od organu emerytalnego.