Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie płatnego parkowania pojazdów z dnia 2008-01-17.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/574709/07/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2008-01-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie płatnego parkowania pojazdów.

Do Rzecznika napływają skargi obywateli dotyczące funkcjonowania stref płatnego parkowania. W skargach poruszane są następujące problemy: obowiązek wnoszenia opłat za parkowanie przez mieszkańców strefy płatnego parkowania, konieczność wnoszenia opłat za parkowanie przez niepełnosprawnych kierowców z dysfunkcją narządów ruchu, a także brak procedury odwoławczej w sprawach pobierania opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie.

Przepisy ustawy o drogach publicznych nie zwalniają mieszkańców strefy płatnego parkowania z obowiązku wnoszenia opłat za parkowanie. Wprawdzie rada gminy (miasta), ustalając strefę płatnego parkowania, może wprowadzić zerową stawkę opłaty dla niektórych użytkowników drogi, w tym dla mieszkańców strefy, jednak organy samorządu gminnego rzadko korzystają z tej możliwości w odniesieniu do osób zamieszkałych na terenie strefy. Osoby niepełnosprawne także nie zostały zwolnione przez ustawodawcę z obowiązku uiszczania opłat za parkowanie, a tylko niektóre władze samorządowe przyznały im prawo do zerowej stawki opłaty za parkowanie.

Regulacje dotyczące opłat za parkowanie nie przewidują możliwości złożenia odwołania w przypadku pobrania przez zarząd drogi opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty za parkowanie. Jeżeli kierowca, w stosunku do którego zarząd drogi domaga się uiszczenia opłaty dodatkowej odmawia jej zapłaty twierdząc, że żądanie zarządu drogi jest niezasadne, wszczęta zostaje egzekucja administracyjna. Zdaniem Rzecznika, pobranie opłaty dodatkowej powinno nastąpić w drodze decyzji administracyjnej. Rzecznik zwrócił się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów w powyższym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: