Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie zakresu danych osobowych żądanych podczas rekrutacji do krakowskich przedszkoli z dnia 2008-01-18.

Adresat:
GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Sygnatura:
RPO/557656/07/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-01-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w sprawie zakresu danych osobowych żądanych podczas rekrutacji do krakowskich przedszkoli.

W dniu 22.05.2007 r. Rzecznik skierował wystąpienie, w którym zasygnalizował swoje wątpliwości w przedmiocie legalności oraz zakresu żądanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa danych osobowych podczas procesu rekrutacyjnego do placówek przedszkolnych. Równocześnie Rzecznik zwrócił się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w tej sprawie i poinformowanie o poczynionych ustaleniach oraz podjętych decyzjach. Pismem z dnia 7.09.2007 r. Rzecznik został powiadomiony, że po przeprowadzeniu w tej sprawie czynności uzyska stosowne informacje. Wobec powyższego zwrócił się ponownie o udzielenie informacji o etapie postępowania w przedmiotowej sprawie i dotychczas przeprowadzonych czynnościach, a także o planowanym terminie zakończenia sprawy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-03-17
Opis odpowiedzi:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (06.02.2008 r.) poinformował, że w dniu 19.12.2007 r. skierował wystąpienie do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zakresu danych rodzica/opiekuna dziecka, pozyskiwanych przez dyrektorów przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. W piśmie tym zasygnalizował konieczność zapewnienia opcjonalności wyrażenia zgody na przetwarzanie niektórych z pozyskiwanych w ten sposób danych osobowych.
Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (29.02.2008 r.) poinformował, że z odpowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.02.2008 r. na wystąpienie GIODO wynika, iż uwagi Generalnego Inspektora zostały uwzględnione w całości.