Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postulowanych zmian w prawie kombatanckim, związanych z doznanymi represjami systemów totalitarnych z dnia 2008-02-04.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/532879/06/III/316 RZ
Data sprawy:
2008-02-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postulowanych zmian w prawie kombatanckim, związanych z doznanymi represjami systemów totalitarnych.

Do Rzecznika zwrócił się Zarząd Główny Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę z prośbą o poparcie przez Rzecznika starań dotyczących uchwalenia ustawy o świadczeniu pieniężnym dla małoletnich ofiar wojny w latach 1939-1945 oraz zrównania w zakresie uprawnień do świadczeń osób podlegających represjom z tytułu przebywania na deportacji do pracy przymusowej do III Rzeszy z osobami, które podlegały represjom na zesłaniu w ZSRR w latach 1939-1956. Problem ten był już przedmiotem wystąpienia Rzecznika z dnia 21.06.2006 r. (RPO-532879-III/06). W odpowiedzi z dnia 16.08.2006 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej opowiedział się za zachowaniem obecnego stanu prawnego.

Z wnioskiem do Rzecznika wystąpiła również Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Sybirackich postulując, aby każda ofiara podlegająca represjom stalinowskim będąc na zesłaniu w ZSRR otrzymywała należne jej uprawnienia w zakresie inwalidztwa wojennego bez konieczności przeprowadzania żmudnych badań specjalistycznych. U podstaw tego stanowiska leżą zarzuty niewłaściwego rozpatrywania spraw osób represjonowanych przez lekarzy orzeczników ZUS. Rzecznik podjął ten problem w wystąpieniach do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3.07.2003 r. (RPO-442520-III/03) oraz do Prezesa ZUS z dnia 21.08.2003 r. (RPO-442520-III/03). Z odpowiedzi udzielonych Rzecznikowi wynikało, iż nie można oczekiwać zasadniczych zmian stanu prawnego w postulowanym zakresie.

Postulaty przedstawione przez obie organizacje są nadal aktualne. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o stanowisku Ministra Pracy i Polityki Społecznej wobec przedstawionych problemów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: