Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zwiększenia liczby konsulatów honorowych RP dla zapewnienia skuteczniejszej pomocy Polakom poszukującym i podejmującym pracę za granicą z dnia 2008-02-04.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/580066/08/III/811 RZ
Data sprawy:
2008-02-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zwiększenia liczby konsulatów honorowych RP dla zapewnienia skuteczniejszej pomocy Polakom poszukującym i podejmującym pracę za granicą.

Jednym z priorytetowych działań Rzecznika od momentu objęcia urzędu są działania na rzecz zaktywizowania wszelkich form pomocy dla polskich obywateli poszukujących i podejmujących zatrudnienie za granicą. Zgodnie z art. 36 Konstytucji RP, podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. Opieka ta jest zapewniana przede wszystkim przez "zawodowe" służby konsularne, których osiągnięcia są niepodważalne.

Poruszając kwestie pomocy niesionej obywatelom polskim przebywającym za granicą nie można pominąć roli, jaką odgrywają konsulowie honorowi. W ostatnim czasie znacząco się zmniejszyła liczba konsulów honorowych, m.in. w Wielkiej Brytanii, która pozostaje głównym celem migracji zarobkowej obywateli polskich. Z informacji zamieszczonych na portalu internetowym MSZ wynika, że obecnie na terenie Wielkiej Brytanii działają zaledwie dwa Konsulaty Honorowe, zaś trzy pozostają od pewnego czasu nieobsadzone. Sytuacja ta wpływa niekorzystnie na poziom ochrony praw obywateli polskich przebywających na terenie Wielkiej Brytanii. Zdaniem Rzecznika rozwiązaniem, które doprowadziłoby do zwiększenia opieki państwa polskiego nad obywatelami polskimi przebywającymi na terenie Wielkiej Brytanii byłoby utworzenie sieci konsulatów honorowych. Liczba konsulatów honorowych powinna obejmować około 20 placówek równomiernie rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Postulat zwiększenia liczby konsulatów honorowych dotyczy także innych krajów, w których znajdują się znaczne skupiska obywateli polskich. Rzecznik zwrócił się do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-03-03
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (21.02.2008 r.) poinformował, że jedną z istotnych funkcji konsularnych wykonywanych przez konsulów honorowych RP jest ochrona praw i interesów obywateli polskich oraz udzielanie pomocy w sytuacjach losowych. Uzupełnienie działań polskiej służby konsularnej poprzez działalność konsulów honorowych RP ma szczególne znaczenie w państwach, w których Polska nie ma swoich przedstawicielstw dyplomatycznych, a także w rejonach znacznie oddalonych od zawodowych urzędów konsularnych.
Liczba urzędów konsularnych kierowanych przez konsulów honorowych stale wzrasta. W 2007 r. przybyło ich 10, w tym 3 w Europie. Departament Konsularny i Polonii rozpoczął procedurę mającą na celu ustanowienie urzędu konsularnego w Newry w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie Ambasada RP w Londynie poszukuje kandydatów na stanowiska konsulów honorowych m.in. w Bristolu i Sheffield.