Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Joanny K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta P. o odmowie przyznania Joannie K. zaliczki alimentacyjnej na dzieci z dnia 2008-02-04.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/571202/07/III/1108.4 RZ
Data sprawy:
2008-02-04
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym ze skargi Joanny K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta P. o odmowie przyznania Joannie K. zaliczki alimentacyjnej na dzieci.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonej przez Joannę K. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. oraz poprzedzającej ją decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta P. w całości, gdyż naruszają one art. 2 pkt 1 i art. 10 ust. 1a ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz art. 32 ust. 1 i art. 72 ust. 2 Konstytucji RP. Z zaświadczenia Sądu Okręgowego dołączonego do wniosku o przyznanie praw do zaliczki alimentacyjnej wynikało, iż Joanna K. nie może wystąpić z wnioskiem o egzekucję alimentów na podstawie Konwencji Nowojorskiej z dnia 20.06.1956 r. o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, ponieważ nie zna adresu dłużnika, który ma mieszkać w Anglii. Dokument złożony przez stronę dowodzi bezskuteczności działań związanych z wyegzekwowaniem należnych na mocy prawomocnego wyroku sądu polskiego świadczeń alimentacyjnych. Dokument ten dowodzi również, iż strona w pełni wywiązała się z obowiązku podjęcia wszelkich starań w celu uzyskania świadczenia od dłużnika alimentacyjnego przed wystąpieniem o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej.

 


Data odpowiedzi:
2008-02-04
Opis odpowiedzi:


Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 02.04.2008 r., sygn. akt IV SA/Gl 1258/07).