Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu ustawy o pomocy społecznej zawierającego upoważnienie dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej do określenia w drodze rozporządzenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawki na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinne (sygn. akt K 6/08) z dnia 2008-02-01.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/519862/05/III/11009 RZ
Data sprawy:
2008-02-01
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
pozytywnie ze względu na uwzględnienie wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisu ustawy o pomocy społecznej zawierającego upoważnienie dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej do określenia w drodze rozporządzenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawki na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinne (sygn. akt K 6/08).

Na tle skarg wpływających do Rzecznika pojawił się problem konstytucyjności przepisu art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej. Upoważnienie zawarte w zaskarżonym przepisie nie spełnia konstytucyjnych wymogów stawianych upoważnieniom ustawowym. W związku z powyższym, Rzecznik wniósł o stwierdzenie niezgodności tego przepisu z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP. Pomimo braku zawarcia wytycznych w ustawie o pomocy społecznej, w rozporządzeniu określono niemalże w całkowicie dowolny sposób zamknięty katalog wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki rodzinnej oraz wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Takie sformułowanie przepisów rozporządzenia oznacza, że inne wydatki, nawet gdyby w sposób nie budzący wątpliwości były związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki rodzinnej, nie mogą być brane pod uwagę przy finansowaniu tej placówki. Utrata mocy przepisu z datą ogłoszenia ewentualnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego jego niezgodność z wzorcem konstytucyjnym, przynieść by mogła liczne niepożądane skutki. Rzecznik postuluje zatem rozważenie opóźnienia utraty mocy zaskarżonych przepisów na okres 12 miesięcy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-05-14
Opis odpowiedzi:

Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 21 kwietnia 2009 r., sygn. akt K 6/08).