Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez niektórych rencistów prowadzących działalność gospodarczą z dnia 2008-01-31.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/577860/08/III/303.5 RZ
Data sprawy:
2008-01-31
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez niektórych rencistów prowadzących działalność gospodarczą.

Rzecznik jest adresatem licznych skarg od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które mając ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, od 1.01.2008 r. zostały objęte obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe), zgodnie z art. 9 ust. 4c ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązek ten nie dotyczy w równym stopniu wszystkich rencistów prowadzących działalność gospodarczą. Nie został on nałożony m.in. na rencistów tzw. mundurowych i rencistów pobierających świadczenia rolnicze.

Drugim aspektem tej sprawy jest zróżnicowanie obowiązku ubezpieczeń społecznych w obrębie grupy osób prowadzących działalność pozarolniczą. Omawiany obowiązek ubezpieczeń społecznych dotyczy bowiem wyłącznie rencistów prowadzących działalność gospodarczą, nie został natomiast nałożony na pozostałe podmioty prowadzące działalność pozarolniczą np. na twórców, artystów, wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Analizując obowiązujące przepisy, Rzecznik nie znajduje racjonalnych przesłanek dokonania tak daleko idących zróżnicowań w grupie osób mających ustalone prawo do renty, jak i w grupie osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: