Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych z dnia 2008-02-19.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/581140/08/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-02-19
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.

W świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, jak również wypłata wynagrodzenia tym rodzinom, należą do zadań własnych powiatu. Organem właściwym w powyższych sprawach jest starosta odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej.

Pełnienie funkcji zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej wymaga uzyskania pozytywnej opinii właściwego ośrodka pomocy społecznej, odbycia szkolenia i uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Z rodziną, która będzie pełniła funkcję zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, starosta zawiera umowę, do której mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.

Spełnienie wszystkich warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej nie obliguje starosty do zawarcia umowy. Możliwość przekształcenia się rodziny zależy więc od całkowicie uznaniowej decyzji starosty, która nie podlega żadnej weryfikacji. Pisemne poinformowanie zainteresowanych, że umowa nie będzie zawarta, nie stanowi decyzji administracyjnej, od której służy środek odwoławczy. Brak procedury odwoławczej w tym zakresie jest krzywdzący dla rodzin zastępczych, które podjęły już trud wychowania dzieci.

W związku z konstytucyjnymi gwarancjami prawa do sądu, konieczne jest rozstrzygnięcie, czy ta sfera działań administracji może być wyłączona spod kognicji sądów administracyjnych. Obowiązujące regulacje prawne nie są wystarczającym gwarantem ochrony praw rodzin zastępczych, jak i ochrony praw dzieci przebywających w tych rodzinach. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: