Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne z dnia 2008-02-26.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/574093/07/III/303.5 RZ
Data sprawy:
2008-02-26
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne.

Do Rzecznika wpływają skargi od osób niepełnosprawnych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które od 1.01.2008 r. zostały objęte obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z art. 9 ust. 4c ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Osoby te mają prawo do refundacji składek opłaconych na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jednakże ich sprzeciw budzi forma rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Refundowane składki muszą być uprzednio zapłacone w pełnej wysokości do ZUS (art. 25a ust. 5 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Przed dniem 1.01.2008 r. podmioty, które miały prawo do refundacji składek, dokonywały tych rozliczeń w formie bezgotówkowej, tzn. wykazywały poszczególne kwoty w dokumentach rozliczeniowych, jednakże nie były zobowiązane do wpłacania refundowanych kwot. Kwoty te bezpośrednio do ZUS wpłacał podmiot refundujący, np. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: