Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Tadeusza H. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z października 1960 r. zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z lipca 1960 r z dnia 2008-02-21.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/553440/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-02-21
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Tadeusza H. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z października 1960 r. zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z lipca 1960 r.

Rzecznik zarzucił temu wyrokowi rażące naruszenie art. 133 § 1 Kodeksu karnego z 1932 r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 22.05.1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo, polegające na przypisaniu Tadeuszowi H. popełnienia zarzucanego mu czynu, pomimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa określonego w tych przepisach, co miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Wojewódzkiego oraz zmienionego nim wyroku Sądu Powiatowego i uniewinnienie Tadeusza H. od popełnienia przypisanego mu czynu. Jak w uzasadnieniu kasacji stwierdził Rzecznik, ściganie karne i skazanie Tadeusza H. miało formę politycznej represji na uczestnikach społecznego sprzeciwu wobec działań ówczesnej władzy. Zakwestionowanie kasacją niniejszego wyroku sądu odwoławczego znajduje uzasadnienie w poglądach Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia 4.06.1998 r. (sygn. akt V KKN 187/97) zapadłym na skutek kasacji wniesionej na korzyść innego uczestnika tych wydarzeń stwierdził, iż w dniu 30.05.1960 r. w Z. doszło do brutalnej akcji sił milicyjnych, która spotkała się ze sprzeciwem społecznym.

 


Data odpowiedzi:
2008-07-30
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 23.04.2008 r., sygn. akt V KK 70/08).