Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi Marcina P. na czynność Starosty W. w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu z dnia 2008-01-24.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/579670/08/VI/618 RZ
Data sprawy:
2008-01-24
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi Marcina P. na czynność Starosty W. w przedmiocie zwrotu opłaty za kartę pojazdu.

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: W sprawie o zwrot części opłaty za kartę pojazdu pobranej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu właściwa jest droga administracyjna, a w konsekwencji dopuszczalna jest skarga do sądu administracyjnego. W toku rozpoznawania skargi kasacyjnej Starosty W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Wojewódzkiego w Kielcach z 8.06.2006 r. Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił postanowieniem z 11.09.2007 r. składowi siedmiu sędziów tego Sądu do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące wątpliwości: czy w sprawie o zwrot części opłaty za kartę pojazdu pobranej na podstawie § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, dopuszczalna jest droga administracyjna, a w konsekwencji skarga do sądu administracyjnego ? Wskazane zagadnienie prawne powstało na tle żądań kierowanych do starostów powiatu, dotyczących zwrotu pobranej zawyżonej opłaty za kartę pojazdu.

 


Data odpowiedzi:
2008-04-25
Opis odpowiedzi:
Stanowisko Rzecznika uwzględnione (uchwała NSA z dnia 4.02.2008 r., sygn. akt I OPS 3/07). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: Skierowane do organu żądanie zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu, uiszczonej na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.07.2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, jest sprawą administracyjną, którą organ załatwia w drodze aktu lub czynności, na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.