Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zezwolenia na usunięcie z pasa drogowego ośmiu klonów srebrzystych z dnia 2008-01-15.

Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/554055/07/X/1003 RZ
Data sprawy:
2008-01-15
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zezwolenia na usunięcie z pasa drogowego ośmiu klonów srebrzystych.

Rzecznik Praw Obywatelskich, na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzję z 19.12.2007 r. o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 3.04.2006 r. zezwalającej Burmistrzowi Dzielnicy na usunięcie z pasa drogowego ośmiu klonów srebrzystych. Zaskarżonej decyzji Rzecznik zarzucił naruszenie art. 156 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i na tej podstawie wniósł o jej uchylenie i stwierdzenie nieważności powyższej decyzji. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, skierowanie przez organ administracji decyzji do ustanowionego w sprawie pełnomocnika strony jest równoznaczne ze skierowaniem decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie i powoduje, że decyzja taka jest dotknięta wadą nieważności w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 4 K.p.a. W opinii Rzecznika decyzja Prezydenta Miasta zezwalająca na usuniecie drzew z pasa drogowego została skierowana do osoby nie będącej stroną postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia, a mianowicie do Burmistrza Dzielnicy.

 


Data odpowiedzi:
2009-04-27
Opis odpowiedzi:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił decyzją z dnia 27.05.2008 r. zaskarżoną decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2007 r., znak DOZ-PN-500-43/07 oraz stwierdził nieważność decyzji Prezydenta m. st. Warszawy nr 58 Z/06 z dnia 3 kwietnia 2006 r., znak: KZ-I-AD-4060-942-7/1270/06.