Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zezwolenia na usunięcie z pasa drogowego w W. jedenastu klonów srebrzystych z dnia 2008-01-15.

Adresat:
MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Sygnatura:
RPO/554055/07/X/1003 RZ
Data sprawy:
2008-01-15
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zezwolenia na usunięcie z pasa drogowego w W. jedenastu klonów srebrzystych.

Rzecznik, na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wniósł o ponowne rozpatrzenie sprawy, w której Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał decyzję z 19.12.2007 r.o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z 17.11.2006 r. zezwalającej dzielnicy Praga-Południe na usunięcie z pasa drogowego jedenastu klonów srebrzystych. Zaskarżonej decyzji Rzecznik zarzuca naruszenie art. 156 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego i na tej podstawie wnosi o jej uchylenie i stwierdzenie nieważności powyższej decyzji. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, skierowanie przez organ administracji decyzji do ustanowionego w sprawie pełnomocnika strony jest równoznaczne ze skierowaniem decyzji do osoby niebędącej stroną w sprawie i powoduje, że decyzja taka jest dotknięta wadą nieważności w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 4 K.p.a. W opinii Rzecznika decyzja Prezydenta m.st. Warszawy zezwalająca na usuniecie drzew z pasa drogowego została skierowana do osoby nie będącej stroną postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia, a mianowicie do Dzielnicy Praga - Południe.

 


Data odpowiedzi:
2009-04-27
Opis odpowiedzi:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił decyzją z dnia 29.05.2008 r. zaskarżoną decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2007 r. oraz stwierdził nieważność decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 17 listopada 2006 r.