Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby wydania nowego rozporządzenia regulującego tryb postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli z dnia 2008-03-03.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/478004/04/III/8012 RZ
Data sprawy:
2008-03-03
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie potrzeby wydania nowego rozporządzenia regulującego tryb postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli.

Nawiązując do odpowiedzi otrzymanej w dniu 31.01.2008 r. na wcześniejsze wystąpienie w tej sprawie, Rzecznik podtrzymał stanowisko co do utraty mocy obowiązującej rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22.01.1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego. Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie art. 85 ustawy z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 18.02.2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw, przyjęto zapis, który spowodował utratę mocy obowiązującej wszystkich przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, o której mowa w art. 1 (tj. w Karcie Nauczyciela), a nie w ustawie zmieniającej z dnia 18.02.2000 r., po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, który to upływ, z pewnymi wyjątkami, nastąpił w dniu 6.10.2000 r. Tym samym w ocenie Rzecznika na podstawie wyraźnej dyspozycji ustawodawcy z tą datą utraciło moc obowiązującą przedmiotowe rozporządzeniem a w jego miejsce - mimo istniejącego upoważnienia ustawowego - nie został wydany nowy akt wykonawczy. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o wydanie aktu wykonawczego na podstawie art. 85 ustawy - Karta Nauczyciela.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: