Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Ryszarda M. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 2008-03-03.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/316455/99/II/213 RZ
Data sprawy:
2008-03-03
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Ryszarda M. od prawomocnego postanowienia Sądu Apelacyjnego utrzymującego w mocy postanowienie Sądu Okręgowego.

Rzecznik zarzucił postanowieniu Sądu Apelacyjnego rażące i mogące mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia naruszenie art. 433 § 2 kpk i art. 458 kpk w związku z art. 98 § 1 kpk polegające na braku rozważenia oraz ustosunkowania się w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia do podniesionego w zażaleniu podejrzanego zarzutu naruszenia prawa do rzetelnego procesu poprzez nieprzeprowadzenie na rozprawie dowodu z zeznań świadków.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu Apelacyjnego i przekazanie sprawy Sądowi Apelacyjnemu do ponownego rozpoznania.