Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie postulatów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Sybirackich z dnia 2008-03-03.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
Sygnatura:
RPO/579759/08/III/316 RZ
Data sprawy:
2008-03-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w sprawie postulatów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Sybirackich.

Do Rzecznika zwróciła się Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Sybirackich. W nadesłanym piśmie zawarto wnioski dotyczące poparcia postulatów w sprawie zmian w prawie kombatanckim umożliwiających każdej ofiarze represji stalinowskich będącej na zesłaniu w ZSRR uzyskanie należnych jej uprawnień w zakresie inwalidztwa wojennego bez konieczności przeprowadzania żmudnych i kosztownych badań specjalistycznych.

U podstaw tego stanowiska leżą zarzuty niewłaściwego rozpatrywania przez lekarzy orzeczników ZUS spraw osób represjonowanych. Problemy te były już przedmiotem wystąpień Rzecznika do Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3.07.2003 r. oraz do Prezesa ZUS z dnia 21.08.2003 r. (RPO-442520-III/03).

Z odpowiedzi wynikało, iż nie można oczekiwać zasadniczych zmian stanu prawnego w zakresie warunków nabywania prawa do renty inwalidy wojennego przez osoby będące ofiarami represji z tytułu deportacji do ZSRR, a także skorygowania dotychczasowych zasad postępowania orzeczniczego stosowanych przez lekarzy orzeczników ZUS.

W dniu 4.02.2008 r. Rzecznik zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej (RPO-532879-III/07) z prośbą o przedstawienie stanowiska wobec problemów podniesionych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Sybirackich. W wystąpieniu zawarty został również postulat podjęcia wobec władz Federacji Rosyjskiej skutecznych działań w zakresie zadośćuczynienia represjonowanym, osądzenia winnych, przekazania dokumentacji i akt katyńskich oraz deportacji. Pismem z dnia 10.02.2008 r. Federacja przesłała Rzecznikowi dokumenty w sprawie Zbrodni Katyńskiej prosząc o wsparcie i interwencję. Rzecznik zwrócił się zatem z prośbą o rozważenie podjęcia oczekiwanych przez tę organizację działań.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: