Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie umożliwienia korzystania z energii elektrycznej i innych mediów odbiorcom będącym w trudnej sytuacji materialnej z dnia 2008-03-04.

Adresat:
URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
Sygnatura:
RPO/582645/08/III/322 RZ
Data sprawy:
2008-03-04
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie umożliwienia korzystania z energii elektrycznej i innych mediów odbiorcom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki skierował do Rzecznika pismo dotyczące tzw. "ubóstwa energetycznego". Uwagi dotyczące tego zjawiska przedstawił również Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, z wnioskiem o podjęcie prac nad głębszym zbadaniem problemu.

Rzecznik podziela pogląd, iż konieczne jest uwzględnienie w systemie prawnym kategorii odbiorców "wrażliwych społecznie" i udzielenie im stosownego wsparcia, tak aby z powodu trudnej sytuacji materialnej, grupa ta nie została w ogóle pozbawiona dostępu do korzystania z energii elektrycznej, czy innych mediów.

Formą pomocy dla osób najuboższych może być instalowanie liczników przedpłatowych, umożliwiających wykorzystanie "tylko tyle energii, ile się przedtem kupiło". Obecnie problematykę tę reguluje art. 6a ustawy z dnia 10.04.1997 r. - Prawo energetyczne, zgodnie z którym w razie ziszczenia się określonych w ust. 1 pkt 1-3 zdarzeń, przedsiębiorstwo energetyczne może zainstalować przedpłatowy układ pomiarowo-rozliczeniowy służący do rozliczeń za dostarczane paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło. Ewentualne zainstalowanie takiego licznika zależy wyłącznie od uznania przedsiębiorstwa energetycznego, co jest o tyle zrozumiałe, że przedsiębiorstwo ponosi koszty jego zainstalowania. Treść art. 6a nie znajduje jednak odzwierciedlenia w przepisach wykonawczych do ustawy - Prawo energetyczne. W związku z powyższym zachodzi obawa, że omawiany przepis pozostaje w praktyce martwy.

Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w kwestii możliwości realizowania przez przedsiębiorstwa energetyczne regulacji z art. 6a Prawa energetycznego, a także w kwestii zapobiegania zjawisku rezygnacji przez przedsiębiorstwa energetyczne z prowadzenia rozliczeń za energię lub gaz za pomocą liczników przedpłatowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: