Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny w szkołach z dnia 2008-03-10.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/577659/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2008-03-10
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny w szkołach.

Rzecznik wyraził zaniepokojenie sytuacją w publicznych szkołach i placówkach oświatowych. W opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli "Informacji o wynikach kontroli utrzymania obiektów oraz przestrzegania bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach oświatowych" wskazano na szereg uchybień dotyczących warunków panujących w szkołach. Sformułowano też wnioski skierowane do resortu edukacji narodowej, dotyczące skutecznego nadzoru pedagogicznego kuratorów oświaty w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania oraz opieki, jak również potrzeby zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6.05.2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek, poprzez wprowadzenie obowiązku znajomości zasad utrzymania we właściwym stanie obiektów szkół i placówek oświatowych oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i nauki w tych obiektach.

W raporcie Głównego Inspektora Sanitarnego "Stan sanitarny kraju 2006 r." sformułowano zarzuty dotyczące m.in. prowadzenia zajęć szkolnych w budynkach nieprzystosowanych do procesu nauczania, złego stanu technicznego obiektów, braku wyraźnej poprawy w zakresie dostępu uczniów do urządzeń sanitarnych. Co czwarta szkoła nie zapewniała uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarki.

Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o podjętych i planowanych działaniach zmierzających do usunięcia wskazanych nieprawidłowości. Poprosił także o informacje o ustaleniach grupy roboczej przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, powołanej w celu analizy standardów higienicznych w szkołach i placówkach oświatowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: