Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia określającego uprawnienia do stosowania psychoterapii z dnia 2008-03-17.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/574708/07/X/108.6.1 RZ
Data sprawy:
2008-03-17
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby wydania rozporządzenia określającego uprawnienia do stosowania psychoterapii.

Ustawa z dnia 8.06.2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, mocą art. 4 ust. 4 zobowiązuje ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Psychologów, standardów stosowania psychoterapii przez psychologów wobec osób z chorobami i problemami zdrowotnymi określonymi w obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ogłaszanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Obowiązek ten nie został dotychczas wykonany.

Prezes Narodowego Funduszu wprowadził mocą § 2 ust. 1 pkt 29 zarządzenia nr 57/2007/DSOZ z dnia 19.09.2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, definicję "psychoterapeuty". Rzecznika podkreślił, że Prezes NFZ przekroczył swe kompetencje regulując zarządzeniem materię zastrzeżoną dla Ministra Zdrowia.

W sprawie skutków braku omawianego rozporządzenia dla swej sytuacji zawodowej, zwrócił się do Rzecznika jeden z psychologów. W swej skardze wskazał, że zarządzenie Prezesa NFZ pozbawia go słusznie nabytego prawa do wykonywania zabiegów psychoterapii, mimo posiadania drugiego stopnia specjalizacji z zakresu psychologii klinicznej oraz wieloletniego doświadczenia.

Rzecznik zwrócił się o pilne wydanie rozporządzenia oraz podjęcie w ramach uprawnień nadzorczych działań zmierzających do zmiany zarządzenia Prezesa NFZ, poprzez wyeliminowanie przepisów dotyczących definicji "psychoterapeuty", wydanych z przekroczeniem kompetencji Prezesa NFZ.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: