Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zasad wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym z dnia 2008-03-25.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/517392/05/X/111 RZ
Data sprawy:
2008-03-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie zasad wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

Przepisy ustawy - Prawo o ruchu drogowym w nierówny sposób traktują osoby niepełnosprawne w zakresie przyznawania im karty parkingowej. Postanowienia art. 8 ust. 5 ustawy wyłączają możliwość otrzymania karty parkingowej przez osoby o obniżonej sprawności ruchowej, które legitymują się orzeczeniem o zaliczeniu do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności o przyczynie niepełnosprawności innej niż upośledzenie narządu ruchu lub choroby neurologiczne (tj. orzeczeniem zawierającym inny symbol przyczyny niepełnosprawności niż "R" lub "N"). Zgodnie z art. 8 ust. 5a ustawy, karta parkingowa przysługuje osobom posiadającym orzeczenie zaliczające do lekkiego stopnia niepełnosprawności o dowolnej przyczynie niepełnosprawności, pod warunkiem, że wspomniane orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie potwierdza obniżoną sprawność ruchową tych osób.

Zdaniem Rzecznika, karta parkingowa powinna przysługiwać każdej osobie niepełnosprawnej, u której stwierdzono obniżony poziom sprawności ruchowej, niezależnie od przyczyn powstawania niepełnosprawności.

Mimo wystąpienia Rzecznika w tej sprawie w 2005 r. do Ministra Transportu i Budownictwa i podzielenia stanowiska Rzecznika, przepisy regulujące zasady wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym nie zostały dotychczas zmienione.

Rzecznik zwrócił się w związku z powyższym o przygotowanie projektu nowelizacji art. 8 Prawa o ruchu drogowym, która doprowadzi do zlikwidowania dyskryminacji części osób niepełnosprawnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: