Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu rozwiązań prawnych różnicujących w sposób nieuzasadniony sytuację prawną osób niepełnosprawnych pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz osób niepełnosprawnych pobierających rentę socjalną, w zakresie ograniczeń wypłaty renty ze względu na wysokość przychodów z pracy zarobkowej z dnia 2008-03-27.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/583433/08/III/816 RZ
Data sprawy:
2008-03-27
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie projektu rozwiązań prawnych różnicujących w sposób nieuzasadniony sytuację prawną osób niepełnosprawnych pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz osób niepełnosprawnych pobierających rentę socjalną, w zakresie ograniczeń wypłaty renty ze względu na wysokość przychodów z pracy zarobkowej.

Na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieszczono projekt z 11.02.2008 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Pierwsza propozycja zmian przepisów dotyczy nowego systemu naliczania rent z tytułu niezdolności do pracy dla osób urodzonych po 1948 r., bazującego na powiązaniu wysokości tych świadczeń z wysokością odprowadzanych składek. Druga zmiana dotyczy zniesienia osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy dotychczas obowiązujących ograniczeń z powodu osiągania przychodów z pracy zarobkowej, bez względu na ich wysokość. Niestety w projekcie ustawy nie przewidziano zmiany ustawy z dnia 27.06.2003 r. o rencie socjalnej. W świetle art. 10 ust. 6 tej ustawy prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS do celów emerytalnych.

Do Rzecznika kierowane są skargi wskazujące, że wejście w życie projektowanych zmian spowoduje nierówne traktowanie osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: