Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do przedszkoli z dnia 2008-04-01.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/584001/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-04-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji do przedszkoli.

Do Rzecznika wpływają liczne skargi rodziców dzieci, które w 2008 r. skończą 3 lata, urodzonych między 1 września, a 31 grudnia. Rodzice kwestionują zasady przyjęć do przedszkoli, które w praktyce nie pozwalają na przyjęcie ich dzieci do przedszkola w bieżącym roku.

W przypadku rekrutacji realizowanej poprzez zapisy w przedszkolach nie ma możliwości przyjęcia do przedszkola dziecka urodzonego po dniu 31 sierpnia, ze względu na nieukończenie przez to dziecko trzeciego roku życia. W gminach, w których wprowadzono elektroniczną rejestrację dzieci, premiuje się dzieci urodzone przed dniem 1 września. Opisany stan rzeczy wynika przede wszystkim z braku dostatecznej liczby miejsc w przedszkolach w stosunku do występujących w tym zakresie potrzeb.

W myśl art. 14 ust. 1 zd. 1 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Zezwalając na przyjęcie do przedszkola dziecka 2,5 rocznego ustawodawca odwołał się do pojęcia "szczególnie uzasadniony przypadek", a więc typowego zwrotu niedookreślonego. Nie istnieją jednak żadne proceduralne gwarancje tego, iż przyjęcia tej grupy dzieci do przedszkoli nie następują według dowolnie ustalonego kryterium.

Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w omawianym zakresie, zwłaszcza w kwestii zapewnienia proceduralnych gwarancji umożliwiających efektywną kontrolę prawidłowości przyjmowania dzieci do przedszkoli.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: