Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezydenta RP w sprawie sytuacji wspólnoty Serbołużyczan z dnia 2008-04-01.

Adresat:
KANCELARIA PREZYDENTA RP
Sygnatura:
RPO/585484/08/X/1506 RZ
Data sprawy:
2008-04-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezydenta RP w sprawie sytuacji wspólnoty Serbołużyczan.

Ostatnio w polskich mediach pojawiają się informacje dotyczące sytuacji, w jakiej znajduje się wspólnota Serbołużyczan, zamieszkująca wschodnie tereny Niemiec. Doniesieniom medialnym towarzyszą apele przedstawicieli wspomnianej wspólnoty, skierowane do polskich organów i instytucji, w sprawie udzielenia społeczności serbołużyckiej wsparcia w działaniach zmierzających do zapewnienia należytej ochrony jej kultury.

Problemem, na który zwracają uwagę przedstawiciele mniejszości serbołużyckiej jest w szczególności dalece niewystarczające ich zdaniem dofinansowanie mniejszości ze strony państwa niemieckiego, czego skutkiem może być stopniowy zanik działalności instytucji oświatowych i kulturalnych, które poprzez pielęgnację kultury, tradycji i języka mniejszości zapewniają zachowanie i rozwój jej tożsamości kulturowej.

Mając na uwadze fakt, iż różnorodność kulturowa, przejawiająca się między innymi poprzez istnienie mniejszości narodowych i etnicznych, jest powszechnie uznawaną wartością nie tylko w skali kraju, na terenie którego dane mniejszości funkcjonują, lecz także w skali całej Europy, Rzecznik zwrócił się do Prezydenta RP z apelem o rozważenie możliwości poruszenia przedstawionego problemu przy okazji kontaktów z władzami Niemiec bądź - jeżeli uzna to za zasadne - zasygnalizowania niniejszej sprawy na forum europejskim.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: