Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku meldunkowego z dnia 2008-04-08.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/577339/07/X/1009 RZ
Data sprawy:
2008-04-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie obowiązku meldunkowego

W większości skarg, jakie wpływają do Rzecznika w sprawie obowiązku meldunkowego, kwestionowane są rozstrzygnięcia organów administracji samorządowej o zameldowaniu i wymeldowaniu konkretnych osób. Odrębną grupę stanowią skargi osób bezdomnych - z natury rzeczy nie posiadających stałego zameldowania - na różnego rodzaju utrudnienia i bariery, na jakie napotykają w związku z brakiem zameldowania, w różnych sytuacjach życiowych, głównie przy poszukiwaniu zatrudnienia, próbach korzystania z usług bankowych, a także w dostępie do świadczeń pomocy społecznej oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Treść tych skarg potwierdza trafność wyrażonej publicznie oceny Prezesa Rady Ministrów, że obowiązek meldunkowy jest przejawem zbędnej biurokracji utrudniającej życie obywateli. W związku z wypowiedzią Prezesa Rady Ministrów na temat zamiaru zlikwidowania obowiązku meldunkowego, Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o pojętych działaniach oraz zamierzonych kierunkach zmian systemowych w omawianym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: