Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku prawnych możliwości odwołania się do sądu powszechnego od orzeczenia sądu lekarskiego wymierzającego lekarzowi karę upomnienia bądź nagany z dnia 2008-04-11.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/581157/08/X/108.6.3 RZ
Data sprawy:
2008-04-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku prawnych możliwości odwołania się do sądu powszechnego od orzeczenia sądu lekarskiego wymierzającego lekarzowi karę upomnienia bądź nagany.

Do Rzecznika wpłynęła skarga kwestionująca obowiązujące rozwiązanie, które powoduje, iż od orzeczenia sądu lekarskiego wymierzającego lekarzowi karę upomnienia bądź nagany nie przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.

Z art. 42 ust. 2 ustawy o izbach lekarskich wynika, że lekarzowi ukaranemu przez Naczelny Sąd Lekarski w drugiej instancji karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu bądź karą pozbawienia prawa wykonywania zawodu przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Oznacza to w rezultacie, iż odwołanie takie nie przysługuje w razie ukarania obwinionego lekarza karą upomnienia bądź nagany. Na tle tak ukształtowanego stanu prawnego powstała wątpliwość, czy realizuje on w sposób dostateczny konstytucyjne gwarancje prawa do sądu objęte treścią art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: