Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z dnia 2008-04-11.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/585355/08/III/322 RZ
Data sprawy:
2008-04-11
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Do Rzecznika wpłynęła skarga osoby, która w maju 2006 r. uzyskała dyplom licencjata na kierunku pedagogika w zakresie praca socjalna i resocjalizacja na Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ukończenie tego kierunku studiów nie daje skarżącej uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Na podstawie art. 49 ust. 1 poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 29.11.1990 r. o pomocy społecznej pracownikiem socjalnym mogła być osoba, która posiadała dyplom pracownika socjalnego, dyplom ukończenia studiów wyższych w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna lub ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, politologia i nauki społeczne, psychologia, socjologia. Przepis ten obowiązywał do dnia 1.05.2004 r.

Uczelnie zainteresowane kształceniem pracowników socjalnych zobligowane zostały od roku akademickiego 2004/2005 do wprowadzenia samodzielnej specjalności praca socjalna na studiach licencjackich i magisterskich. Poszerzenie wykazu kierunków studiów wyższych o nowy kierunek praca socjalna w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.2006 r. w sprawie nazw kierunków studiów pozwoliło dopiero od roku akademickiego 2006/2007 na uruchomienie kształcenia pracowników socjalnych na kierunku praca socjalna, prowadzonego w ramach studiów wyższych I stopnia.

W ocenie Rzecznika konieczna jest interwencja ustawowa, która zapewni uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego osobom, które przed 1.05.2004 r. rozpoczęły studia wyższe I stopnia (licencjackie) na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia i uzyskały dyplom ukończenia tych studiów do 31.12.2006 r. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: