Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zmian w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 z dnia 2008-04-16.

Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/586605/08/X/1003.3 RZ
Data sprawy:
2008-04-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zmian w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Do Rzecznika zwrócił się Poseł na Sejm w imieniu ponad 700 mieszkańców Powiatu Mieleckiego i Tarnobrzeskiego. Mieszkańcy tych powiatów od lat cierpią z powodu powtarzających się co kilka lat powodzi (1997 r., 2001, 2004 oraz 2006 r.). We wniosku do Rzecznika wyrazili swoje zaniepokojenie faktem wykreślenia z listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 inwestycji polegających na budowie, modernizacji i poprawie stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych na obszarze chronionym w Powiatach Mieleckim i Tarnobrzeskim.

Wskazane projekty uzyskały w latach 2006-2007 akceptację właściwych resortów i znalazły się na tzw. indykatywnej liście Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z powyższym część mieszkańców udostępniła nieodpłatnie swoje nieruchomości, umożliwiając tym samym uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie możliwość realizacji inwestycji. Jednakże w końcu 2007 r. zostały usunięte z listy indykatywnej z uwagi na brak wystarczającego stopnia przygotowania projektów do realizacji. Przygotowanie tych zadań wiązało się ze znacznymi nakładami finansowymi, poniesionymi przez samorządy lokalne i Województwo Podkarpackie. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-07-08
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (12.05.2008 r.) poinformował, że zgodnie z oceną projektów przeciwpowodziowych z terenu powiatu mieleckiego i tarnobrzeskiego, dokonaną przez Ministerstwo Środowiska, projekty te zostały usunięte ze względu na niewystarczający stopień przygotowania do realizacji. Na liście zostały uwzględnione tylko projekty o największym stopniu przygotowania. W zakresie gotowości do realizacji inwestycji sprawdzane były: stopień własności gruntów, stan prawny beneficjenta i przygotowanie instytucjonalne do wdrażania (powołanie Pełnomocnika ds. realizacji projektu oraz jednostki realizującej projekt), wartość zadań inwestycyjnych posiadających pozwolenia na budowę w stosunku do wartości wszystkich zadań, wartość kontraktów posiadających dokumentację przetargową w stosunku do całkowitej wartości projektu.
W przypadku ww. projektów istniało duże zagrożenie, że nie zostaną przygotowane w założonym terminie, a w związku z tym istniało ryzyko, że wnioski o dofinansowanie nie zostaną przedłożone zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Ponadto umieszczenie projektu na liście projektów indywidualnych nie jest i nigdy nie było gwarancją przyznania dofinansowania. Każdy z wnioskodawców przygotowując wniosek o dofinansowanie musi się liczyć z koniecznością ponoszenia wydatków z własnych środków, a ponadto ponosi ryzyko nie wybrania danego projektu do dofinansowania.
Środki finansowe przyznane Polsce przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie są wystarczające do tego, aby pokryć zapotrzebowanie na inwestycje związane z ochroną przeciwpowodziową. W związku ze znacznymi kosztami tych projektów w celu umożliwienia ich realizacji powinien zostać stworzony wieloletni program ochrony przeciwpowodziowej tego obszaru, którego realizacja byłaby finansowana z różnych źródeł.