Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego oddalającego apelację od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym z dnia 2008-03-31.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH
Sygnatura:
RPO/536106/06/IV/401 RZ
Data sprawy:
2008-03-31
Rodzaj sprawy:
skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (pr.cywilne) (SNC)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
odrzucenie wniosku RPO
Opis sprawy:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego oddalającego apelację od wyroku Sądu Rejonowego w sprawie o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym.

W wyniku wydania kwestionowanego orzeczenia pozwany został pozbawiony możliwości korzystania z przysługującego mu prawa własności nieruchomości w sytuacji, gdy w świetle działu II księgi wieczystej był właścicielem przedmiotowej nieruchomości.

 


Data odpowiedzi:
2010-07-05
Opis odpowiedzi:
Skarga odrzucona (postanowienie z dnia 10.09.2008 r., sygn. akt III CNP 31/08).