Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichz dnia 2008-04-24.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/585592/08/X/111.3 RZ
Data sprawy:
2008-04-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie ograniczeń w dofinansowaniu zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych.

Do Rzecznika zwróciła się niepełnosprawna matka czworga dzieci, która ubiegała się o dofinansowanie ze środków PFRON-u zakupu samochodu w ramach programu "Sprawny dojazd". Negatywne rozpatrzenie wniosku uzasadniono tym, że "z wniosku oraz dostarczonej dokumentacji wynika, że jest osobą bierną zawodowo".

Adresatami programu są zatrudnione lub uczące się pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu. Tak więc niepełnosprawna matka wychowująca czworo dzieci nie może być adresatem programu, ponieważ nie jest "osobą zatrudnioną". Takie rozwiązanie pozostaje w jaskrawej sprzeczności z określonymi wcześniej celami programu, a także budzi wątpliwości co do zgodności programu z Konstytucją. W swoim założeniu program miał ograniczyć skutki niepełnosprawności i ograniczyć bariery utrudniające osobom niepełnosprawnych funkcjonowanie w społeczeństwie. Rzecznik zwrócił się o zainicjowanie działań mających na celu usunięcie opisanych ograniczeń utrudniających osobom niepełnosprawnych korzystanie z przysługujących im praw.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: