Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Komendanta Głównego Policji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Zdzisława S. na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego z dnia 2008-03-28.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/580114/08/V/510 RZ
Data sprawy:
2008-03-28
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Komendanta Głównego Policji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego w sprawie ze skargi Zdzisława S. na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego.

W związku z postanowieniem NSA z dnia 9.01.2008 r. zawierającym zagadnienie prawne przedstawione do rozstrzygnięcia przez skład 7 sędziów NSA, Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: Policjantowi, któremu na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy o Policji przyznano lokal mieszkalny, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych, przysługuje określone w art. 92 ust. 1 ustawy o Policji prawo do równoważnika pieniężnego, jeżeli na skutek zdarzeń późniejszych, przyznany lokal mieszkalny przestał odpowiadać normom zaludnienia lokali mieszkalnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.05.2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.

 


Data odpowiedzi:
2008-06-23
Opis odpowiedzi:

Zagadnienie prawne rozpoznane (uchwała z dnia 21.04.2008 r., sygn. akt I OPS 3/08). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: Policjantowi, który posiada lokal mieszkalny przyznany na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych, nie przysługuje równoważnik pieniężny, o którym mowa w
art. 92 tej ustawy, mimo że posiadany lokal przestał odpowiadać normom określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.