Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe z dnia 2008-04-28.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/582015/08/X/108.12 RZ
Data sprawy:
2008-04-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

Rzecznik otrzymuje skargi osób, którym NFZ odmówił potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Ze skarg wynika, że lekarze specjaliści zatrudnieni w Narodowym Funduszu Zdrowia do oceny skierowań pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego - nie informują osób ubiegających się o to leczenie o przyczynie niepotwierdzenia skierowania, ograniczając się wyłącznie do poinformowania lekarza kierującego na leczenie o wystąpieniu przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego. Zainteresowani wskazują również, że lakoniczna forma odmowy skierowania na leczenie uzdrowiskowe uniemożliwia im zrozumienie zasadności odmowy. Wątpliwości budzi nadto treść pouczenia znajdującego się w pismach NFZ informujących o odmowie potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Pouczenie zawiera tylko informację, że na niepotwierdzenie skierowania na leczenie uzdrowiskowe przysługuje odwołanie. Brak natomiast informacji o prawie osób ubiegających się o leczenie do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia działań w kierunku zmiany obecnej procedury potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w celu zapewnienia osobom ubiegającym się o to leczenie dostępu do pełnej informacji o przyczynach odmowy potwierdzenia skierowania przez NFZ oraz o przysługujących im w tej materii środkach prawnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: