Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku powszechnego dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3 - 5 lat z dnia 2008-04-30.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/586892/08/X/1008 RZ
Data sprawy:
2008-04-30
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie braku powszechnego dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3 - 5 lat.

Z korespondencji kierowanej do Rzecznika oraz z sygnałów środków masowej informacji wynika, że oferowana liczba miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku 3 - 5 lat, jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Na przykład w Warszawie w bieżącym roku zabrakło około 3 tysięcy miejsc. W opinii pedagogów i psychologów, edukacja przedszkolna jest nieodzownym elementem harmonijnego rozwoju każdego dziecka. Pierwsze lata w życiu dziecka mają decydujące znaczenie dla dalszego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, pobudzenie rozwoju umysłowego we wczesnym okresie życia przyczynia się do znacznego wzrostu możliwości intelektualnych. Rola państwa nie może ograniczać się tylko do gwarantowania równego i powszechnego dostępu do nauki, lecz powinna obejmować pomoc w zapewnieniu opieki nad dziećmi. Wynika to m.in. z postanowień Konwencji o prawach dziecka. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie a także rozważenie możliwości podjęcia zmian legislacyjnych zmierzających do podniesienia dostępności wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 - 5 lat, z uwzględnieniem specyfiki środowisk wiejskich oraz potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Celowe wydaje się rozważenie możliwości zmiany sposobu dotychczasowego finansowania wychowania przedszkolnego, w tym zwiększenie zaangażowania państwa w pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania w omawianym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2009-05-07
Opis odpowiedzi:
Minister Edukacji Narodowej (21.05.2008 r.) poinformowała, że kwestie prowadzenia przedszkoli należą do zadań własnych gminy. W przypadkach uzasadnionych względami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego, czyli punkty przedszkolne lub zespoły wychowania przedszkolnego. Założenie innej formy wychowania przedszkolnego należy do kompetencji rady gminy. Minister wskazała również źródła finansowania edukacji przedszkolnej oraz źródła współfinansowania, jakim będą środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.