Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tadeusza K. dotyczącej zasad wynagradzania syndyków (sygn. akt SK 15/08) z dnia 2008-05-06.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/585571/08/VI/6027 RZ
Data sprawy:
2008-05-06
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej Tadeusza K. dotyczącej zasad wynagradzania syndyków (sygn. akt SK 15/08).

Rzecznik przedstawił następujące stanowisko: art. 123 § 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.10.1934 r. - Prawo upadłościowe w zakresie dotyczącym syndyków jest niezgodny z art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji. Ponadto art. 2 pkt 6 i art. 8 pkt 7 ustawy z dnia 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi w zakresie dotyczącym syndyków są niezgodne z art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji. Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, syndyk ma prawo do wynagrodzenia za swoją działalność oraz do zwrotu wydatków, które wyłożył z powodu swoich czynności. Wynagrodzenie określa sąd stosownie do zakresu i trudności czynności wykonywanych przez syndyka. Pomimo obowiązywania powyższych zasad ustalania wynagrodzenia syndyka, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie dodatkowego reżimu prawnego dotyczącego syndyków masy upadłości podmiotów gospodarczych sektora publicznego. W tym przypadku do wynagrodzenia syndyków stosuje się przepisy ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami. W świetle tych przepisów m.in. maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć dla syndyków czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Ustawodawca wprowadził zatem istotne zróżnicowanie sytuacji prawnej syndyków w zakresie ustalania ich wynagrodzeń, przy czym jako kryterium wprowadzonego zróżnicowania ustawodawca przyjął status prawny upadłego. W ocenie Rzecznika zróżnicowanie zostało wprowadzone według dowolnego kryterium, w sposób naruszający zasadę równości wobec prawa i zasadę równej ochrony praw majątkowych.

 


Data odpowiedzi:
2008-05-06
Opis odpowiedzi:Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 20 października 2009 r., sygn. akt SK 15/08).