Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagradzania nauczycieli za ocenianie ustnych egzaminów maturalnych z dnia 2008-05-09.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/561595/07/III/806.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-09
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagradzania nauczycieli za ocenianie ustnych egzaminów maturalnych.

Rzecznik w piśmie z dnia 12.07.2007 r. przedstawił Ministrowi Edukacji Narodowej zastrzeżenia nauczycieli do zasad wynagradzania egzaminatorów za przeprowadzanie ustnych egzaminów maturalnych w 2007 r. W odpowiedzi z dnia 26.07.2007 r. Minister Edukacji Narodowej poinformował Rzecznika, że w Parlamencie znajduje się poselski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, w którym podejmuje się kompleksowo kwestię wynagradzania nauczycieli za ocenianie egzaminów ustnych i pisemnych. Minister Edukacji Narodowej wskazał przy tym, że popiera propozycję wprowadzenia na trwałe do systemu oświaty regulacji, w świetle której udział nauczycieli w egzaminach ustnych będzie traktowany przy obliczaniu wynagrodzenia jak praca w godzinach ponadwymiarowych. Niestety zapowiedziana zmiana ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty nie została przeprowadzona. Oznacza to, że czas trwania ustnego egzaminu maturalnego w zależności od przedmiotu i poziomu egzaminu będzie ustalany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, którego postanowienia nie odbiegają od tych, które obowiązywały w ubiegłym roku i były krytykowane przez nauczycieli.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: