Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby doprecyzowania przepisów odnoszących się do pobierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego opłat od pacjentów za wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego z dnia 2008-05-09.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/580790/08/X/108.8 RZ
Data sprawy:
2008-05-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby doprecyzowania przepisów odnoszących się do pobierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego opłat od pacjentów za wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Rzecznik z zadowoleniem przyjął stanowisko Ministra Zdrowia wyrażone w odpowiedzi z dnia 18.04.2008 r. na wystąpienie Rzecznika z dnia 15.02.2008 r. w sprawie doprecyzowania przepisów odnoszących się do pobierania przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego opłat od pacjentów za wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Stanowisko to zdaje się kolidować ze stanowiskiem wyrażonym w 2006 r. przez ówczesnego Ministra Zdrowia w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika w sprawie finansowania kosztów badań diagnostycznych wykonywanych na żądanie powiatowych i wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rzecznik ponownie zwrócił się o doprecyzowanie przepisów, w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości w praktyce. Jednocześnie poprosił o rozważenie możliwości przygotowania i przekazania zainteresowanym instytucjom (w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych) stanowiska w sprawie stosowania art. 16 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: