Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie regulacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym przewidującej wygaśnięcie stosunku pracy z mianowanym profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym z końcem roku, w którym ukończył 70 rok życia z dnia 2008-05-16.

Adresat:
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Sygnatura:
RPO/583636/08/III/812 RZ
Data sprawy:
2008-05-16
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie regulacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym przewidującej wygaśnięcie stosunku pracy z mianowanym profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym z końcem roku, w którym ukończył 70 rok życia.

Do Rzecznika wpłynęły skargi mianowanych nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesorów na regulację zawartą w art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, przewidującą wygaśnięcie stosunku pracy z mianowanym profesorem zwyczajnym lub nadzwyczajnym z końcem roku akademickiego, w którym ukończył 70 rok życia, w sytuacji, gdy osiągnięcie tego wieku nie stanowi przyczyny zakończenia z mocy prawa stosunku pracy innych mianowanych nauczycieli akademickich. To zróżnicowanie odbierane jest przez skarżących jako dyskryminacja mianowanych profesorów w zatrudnieniu. Mianowany nauczyciel akademicki, jeśli nie zostanie mu wypowiedziany stosunek pracy z mianowania z powodu nabycia uprawnień emerytalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS, do których odsyła art.137 ust. l Prawa o szkolnictwie wyższym, może pracować bez żadnego ograniczenia w czasie, niezależnie od osiągniętego wieku.

Wyjaśnienia udzielone Rzecznikowi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazują, że interpretacja przepisów dotyczących ustania stosunku pracy mianowanych nauczycieli akademickich w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych nie jest oczywista. Świadczy to, w ocenie Rzecznika, o pilnej konieczności dokonania analizy prawnej regulacji dotyczących powyższej kwestii i podjęcia prac legislacyjnych, w wyniku których wyeliminowane zostaną zasygnalizowane wątpliwości, a przede wszystkim zapisy dyskryminujące mianowanych profesorów. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: