Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie legalności zarządzeń Prezesa NFZ wydawanych na podstawie art. 146 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 2008-05-20.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/589567/08/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2008-05-20
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie legalności zarządzeń Prezesa NFZ wydawanych na podstawie art. 146 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak wynika z badanych w Biurze Rzecznika skarg dotyczących treści zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, określających przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kryteria oceny ofert oraz warunki wymagane od świadczeniodawców, zarządzenia te ustalają nie tylko wymogi techniczne i proceduralne stawiane świadczeniodawcom przystępującym do postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ale np. ustalają definicję "fizjoterapeuty" i "psychoterapeuty" (zarządzenie Nr 57/2007/DSOZ, Nr 60/2007/DSOZ). Rozstrzygają również o prawach pacjentów i przysługujących świadczeniach w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (np. kosztownym leczeniu, w tym chemioterapii niestandardowej).

Rzecznik podniósł zastrzeżenia co do konstytucyjności tych regulacji, wskazując na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja przesądza bowiem, że akty prawne takie jak zarządzenia Prezesa NFZ mają wewnętrzny charakter, a ich obowiązywanie jest ograniczone, gdyż obowiązują one wyłącznie jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty i nie mogą w żadnym przypadku stanowić podstawy decyzji wydawanych wobec obywateli, osób prawnych i innych podmiotów. Omawiane zarządzenia nie spełniają powyższych wymogów, a ponadto pozostają w kolizji z art. 68 Konstytucji oraz obowiązującymi ustawami. Rzecznik zwrócił się z prośbą o szczegółowe zbadanie treści zarządzeń oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia konstytucyjności tych regulacji i zgodności z obowiązującymi ustawami.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: