Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec przebywających w Polsce obywateli tego państwa z dnia 2008-05-21.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/582767/08/X/1503 RZ
Data sprawy:
2008-05-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec przebywających w Polsce obywateli tego państwa.

W dniu 29.02.2008 r. Rzecznik zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, w jakich okolicznościach służby podległe MSWiA dopuszczały przesłuchiwanie obywateli Wietnamu przez funkcjonariuszy tego kraju oraz o zajęcie stanowiska wobec podnoszonych w publikacjach prasowych wątpliwości dotyczących przebiegu tych przesłuchań. W odpowiedzi z dnia 20.03.2008 r. zapewniono, iż przesłuchania nie są przeprowadzane z udziałem osób, w stosunku do których toczą się postępowania o nadanie statusu uchodźcy. Rzecznik uzyskał jednak informacje o co najmniej dwóch przypadkach przesłuchiwania przez służby wietnamskie obywateli Wietnamu pozostających w procedurze uchodźczej oraz o przypadkach przesłuchiwania po zakończeniu postępowania statusowego.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, dane osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz wszelkie informacje mogące wskazywać, że toczy się lub toczyło w stosunku do nich postępowanie o nadanie tego statusu, podlegają ochronie przed ujawnieniem władzom lub instytucjom kraju pochodzenia tych osób. Tymczasem poczynione w przedmiotowej sprawie ustalenia budzą wątpliwości co do wywiązywania się służb podległych MSWiA z obowiązku zapewnienia obywatelom Wietnamu ubiegającym się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy należytej ochrony przed ujawnieniem ich danych organom kraju ich pochodzenia. Rzecznik zwrócił się o podjęcie działań zmierzających do zbadania sprawy dotyczącej przesłuchiwania przez służby wietnamskie osób ubiegających się w Polsce o status uchodźcy.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: