Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych mających formę placówki wielofunkcyjnej z dnia 2008-05-26.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/573279/07/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-05-26
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych mających formę placówki wielofunkcyjnej.

Na tle informacji napływających do Biura Rzecznika pojawił się problem związany z funkcjonowaniem placówek wielofunkcyjnych. W przepisach przejściowych ustawy o pomocy społecznej (art. 154 ust. 7 i 7a) na placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają wymaganego standardu, nałożono obowiązek opracowania programu naprawczego w terminie do końca 2007 r. oraz jego realizacji do końca 2010 r. Zgodnie z ust. 7b art. 154 ustawy, podmiot prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą, która nie osiągnęła obowiązującego standardu, uzyskuje od wojewody zezwolenie warunkowe na czas realizacji programu naprawczego.

Organy prowadzące placówkę oraz dyrektorzy placówek zobowiązani do wypełnienia m.in. standardu 30-ciorga dzieci w placówce przyjmują, że w przypadku placówki wielofunkcyjnej łączącej działania interwencyjne, socjalizacyjne i inne, standard liczebności dzieci nie odnosi się do placówki jako całości, lecz jest odrębny dla każdej z form świadczonych przez placówkę działań.

Celem reformy systemu opieki nad dzieckiem było przekształcanie dużych placówek, jako instytucji niesprzyjających rozwojowi dzieci pozbawionych opieki rodziców, w placówki małe, środowiskowe, tylko dla tych dzieci, które nie mogły być umieszczone w rodzinnych formach opieki. Sytuacja, gdzie organy prowadzące placówki opiekuńczo-wychowawcze realizują wymogi standaryzacyjne w sposób, który faktycznie nie prowadzi do zmniejszenia liczby wychowanków, nie tylko burzy ideę reformy, ale narusza prawa dzieci. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: