Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie terminu, w jakim najwcześniej możliwe jest ustanowienie przez spółdzielnię mieszkaniową odrębnej własności lokalu na rzecz członka z dnia 2008-06-04.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/586777/08/V/502.4 RZ
Data sprawy:
2008-06-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie terminu, w jakim najwcześniej możliwe jest ustanowienie przez spółdzielnię mieszkaniową odrębnej własności lokalu na rzecz członka.

Na tle wpływających do Rzecznika skarg od członków spółdzielni mieszkaniowych, którzy zawarli ze spółdzielniami umowy o budowę lokalu, wyłonił się problem terminu, w jakim możliwe jest ustanowienie przez spółdzielnię mieszkaniową odrębnej własności lokalu na rzecz członka spółdzielni.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 zd. pierwsze ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 zd. drugie tej ustawy, na żądanie członka spółdzielnia ustanawia odrębną własność lokalu w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

Żądanie członka spółdzielni ustanowienia odrębnej własności lokalu w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu, w praktyce nie jest możliwie do zrealizowania ze względu na wynikające z ustawy o własności lokali warunki, które muszą być spełnione przed ustanowieniem tego prawa. Uprawnienie członka spółdzielni do wystąpienia z takim żądaniem ma w istocie charakter iluzoryczny, na co zwracają uwagę członkowie spółdzielni w skargach kierowanych do Rzecznika. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o rozważenie celowości pozostawania w obrocie prawnym przepisu art. 21 ust. 1 zdanie drugie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: