Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieuznawania przez polskie urzędy stanu cywilnego odpisów skróconych aktu małżeństwa wydanego w państwie - stronie Konwencji z 1976 r. dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego z dnia 2008-06-06.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/587751/08/I/101 RZ
Data sprawy:
2008-06-06
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie nieuznawania przez polskie urzędy stanu cywilnego odpisów skróconych aktu małżeństwa wydanego w państwie - stronie Konwencji z 1976 r. dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.

Do Rzecznika napływają skargi dotyczące problemów związanych z nieuznawaniem przez polskie urzędy stanu cywilnego odpisów skróconych aktów stanu cywilnego wydanych w państwach będących stronami Konwencji nr 16 dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzonej w Wiedniu dnia 8.09.1976 r., ratyfikowanej dnia 21.08.2003 r. przez Prezydenta RP. Problem ten wynika z obowiązujących wzorów polskich odpisów aktów stanu cywilnego, określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.10.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. Polski wzór skróconego aktu małżeństwa zawiera rubrykę "dane rodziców", której to informacji, zgodnie ze wzorem określonym w Konwencji, brakuje w odpisie wydawanym za granicą.

Odmawiając uznania skróconego odpisu aktu małżeństwa, który został wydany w jednym z państw-stron Konwencji, urzędy stanu cywilnego działają niezgodnie z dyspozycją wyrażoną w art. 8 Konwencji stanowiącym, iż odpisy wydawane na jej podstawie są uznawane bez legalizacji lub równoważnej formalności na terytorium każdego z Państw związanych Konwencją. Istniejące uregulowania podważają zaufanie obywateli do państwa oraz narażają ich na dodatkowe koszty związane z koniecznością uzyskiwania w obcym państwie pełnego odpisu aktu małżeństwa. Rzecznik zwrócił się o rozważenie podjęcia stosownych działań legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: