Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na niekorzyść Jana K. od postanowienia Sądu Okręgowego w R. z dnia 13 grudnia 2007 r., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w R. z dnia 9 października 2007 r., w przedmiocie umorzenia postępowania wobec oskarżonego Jana K. o czyn opisany w subsydiarnym akcie oskarżenia z art. 270 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 12 Kodeksu karnego z dnia 2008-06-10.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/579644/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-06-10
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na niekorzyść Jana K. od postanowienia Sądu Okręgowego w R. z dnia 13 grudnia 2007 r., którym utrzymano w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w R. z dnia 9 października 2007 r., w przedmiocie umorzenia postępowania wobec oskarżonego Jana K. o czyn opisany w subsydiarnym akcie oskarżenia z art. 270 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 12 Kodeksu karnego.

Zarzut rażącego naruszenia prawa procesowego mający istotny wpływ na treść orzeczenia (art. 433 § 2 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 7 Kodeksu postępowania karnego) oparto na przesłankach nienależytego rozpoznania wniesionego środka odwoławczego i dowolnym uznaniu Sądu Okręgowego, że negatywna przesłanka procesowa, o której mowa w art. 17 § 1 pkt 9 Kodeksu postępowania karnego odnosi się do całego zarzutu stawianego Janowi K. subsydiarnym aktem oskarżenia - zakwalifikowanego jako czyn ciągły opisany w art. 270 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 12 Kodeksu karnego, podczas gdy prawidłowa analiza winna prowadzić do wniosku, iż owa przesłanka mogłaby dotyczyć tylko jednego elementu składającego się na czyn ciągły, zaś nie dotyczyła pozostałych elementów opisanego w subsydiarnym akcie oskarżenia działania składających się na ten czyn ciągły. W konsekwencji Rzecznik wnioskował o uchylenie zaskarżonego postanowienia Sądu Okręgowego w R. oraz utrzymanego nim orzeczenia Sądu Rejonowego w R. i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w R.