Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Hanny W. od wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S z dnia 2008-06-13.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/561528/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-06-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Hanny W. od wyroku Sądu Okręgowego w K. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik zarzucił powyższemu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, a mianowicie art. 433 § 1 K.p.k., polegające na tym, że Sąd II instancji rozpatrując apelację obrońcy oskarżonej, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, nie przekroczył z urzędu granic środka odwoławczego i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu I instancji, które zapadło z rażącym naruszeniem art. 41 § 2 K.k., polegającym na orzeczeniu wobec Hanny W. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej bez określenia jakiego rodzaju działalności gospodarczej ten zakaz ma dotyczyć, podczas gdy prawidłowa wykładnia tegoż przepisu zobowiązuje sąd do wskazania w tym środku karnym konkretnej działalności gospodarczej.

Rzecznik wniósł o uchylenie wyroku Sądu II instancji w zaskarżonej części oraz utrzymanego nim w mocy, w tym zakresie, wyroku Sądu I instancji i przekazanie sprawy w tej części Sądowi Rejonowemu w S. do ponownego rozpoznania.