Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praw wyborczych osób skazanych z dnia 2008-06-12.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/572281/07/XX/112.1 RZ
Data sprawy:
2008-06-12
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie praw wyborczych osób skazanych.

W toku badania spraw indywidualnych Rzecznik dostrzegł nieprawidłowości w systemie przepisów dotyczących praw wyborczych osób skazanych, mogące prowadzić do podwójnego ukarania w zakresie pozbawienia praw publicznych, w szczególności czynnego prawa wyborczego. Zgodnie z art. 43 § 2 zdanie 2 Kodeksu karnego okres, na jaki orzeczono pozbawienie praw publicznych nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, choćby orzeczonej za inne przestępstwo. W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności skazani mogą zatem w pełni korzystać z czynnego prawa wyborczego.

Praktyka pozbawiania skazanych prawa wybierania w czasie ich pobytu w zakładzie karnym lub areszcie śledczym jest sprzeczna z art. 43 § 2 zdanie 2 Kodeksu karnego i prowadzi do podwójnego ukarania, gdyż z mocy wspomnianego przepisu, po opuszczeniu zakładu karnego nadal nie mogą oni korzystać z tego prawa przez okres, na jaki orzeczono pozbawienie praw publicznych. Pozbawianie takich osób prawa wybierania znajduje jednak umocowanie w normach ustawowych zawartych w Ordynacji wyborczej, jak również w normach podustawowych wydanych w celu jej wykonania. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, w szczególności o wyrażenie opinii, czy istnieje potrzeba zmiany przepisów Ordynacji wyborczej i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu.

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie praw wyborczych osób skazanych.

W toku badania spraw indywidualnych Rzecznik dostrzegł nieprawidłowości w systemie przepisów dotyczących praw wyborczych osób skazanych, mogące prowadzić do podwójnego ukarania w zakresie pozbawienia praw publicznych, w szczególności czynnego prawa wyborczego. Zgodnie z art. 43 § 2 zdanie 2 Kodeksu karnego okres, na jaki orzeczono pozbawienie praw publicznych nie biegnie w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, choćby orzeczonej za inne przestępstwo. W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności skazani mogą zatem w pełni korzystać z czynnego prawa wyborczego.

Praktyka pozbawiania skazanych prawa wybierania w czasie ich pobytu w zakładzie karnym lub areszcie śledczym jest sprzeczna z art. 43 § 2 zdanie 2 Kodeksu karnego i prowadzi do podwójnego ukarania, gdyż z mocy wspomnianego przepisu, po opuszczeniu zakładu karnego nadal nie mogą oni korzystać z tego prawa przez okres, na jaki orzeczono pozbawienie praw publicznych. Pozbawianie takich osób prawa wybierania znajduje jednak umocowanie w normach ustawowych zawartych w Ordynacji wyborczej, jak również w normach podustawowych wydanych w celu jej wykonania. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie, w szczególności o wyrażenie opinii, czy istnieje potrzeba zmiany przepisów Ordynacji wyborczej i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: