Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyłączenia możliwości ustalenia prawa do emerytury z urzędu w sytuacji, gdy rencista uprzednio miał ustalone prawo do wcześniejszej emerytury z dnia 2008-06-25.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/576274/07/III/301.1 RZ
Data sprawy:
2008-06-25
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wyłączenia możliwości ustalenia prawa do emerytury z urzędu w sytuacji, gdy rencista uprzednio miał ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

Rzecznik, na podstawie jednej ze skierowanych do niego skarg, przedstawił problem braku możliwości zastosowania gwarancji wynikających z art. 54a ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wobec osób, które do dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego pobierały rentę tytułu niezdolności do pracy jako świadczenie korzystniejsze, a jednocześnie miały ustalone prawo do wcześniejszej emerytury. Zgodnie z art. 54a ust. 2 emerytura ustanowiona z urzędu nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy.

Z brzmienia art. 13 ust. 3a oraz art. 101a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że emerytury z urzędu nie przyznaje się osobom, którym organ rentowy kontynuował wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy jako świadczenia korzystniejszego od przyznanej wcześniejszej emerytury. W takich sytuacjach organ rentowy wznawia wypłatę zawieszonej wcześniejszej emerytury, która okazuje się niższa od wypłacanej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy. Wyłączenie możliwości ustalenia prawa do emerytury z urzędu w sytuacji, gdy rencista uprzednio miał ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, prowadzi do nierównego traktowania osób mających ustalone prawo do emerytury i pobierających, jako świadczenie wybrane, renty z tytułu niezdolności do pracy. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: