Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Jadwigi D. od wyroku Sądu Rejonowego w K z dnia 2008-07-03.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/577423/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-07-03
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Jadwigi D. od wyroku Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik wniósł kasację od wyroku Sądu Rejonowego w K. z dnia 20 kwietnia 2007 r. skazującego Jadwigę D. za czyn ciągły wyczerpujący znamiona przestępstwa oszustwa oraz składania fałszywych oświadczeń. Zaskarżając powyższe orzeczenie w całości na korzyść skazanej Rzecznik zarzucił rażące i mogące mieć istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa karnego procesowego, poprzez uznanie, iż okoliczności popełnienia przez Jadwigę D. zarzucanego jej występku nie budzą wątpliwości i w efekcie wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, skutkującego skazaniem jej za zarzucany czyn, podczas gdy zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazywał, iż istniało w tej sprawie wiele wątpliwości, co do możliwości przypisania oskarżonej zarzucanego jej czynu.

Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w K. w całości i przekazanie sprawy temu Sądowi, do ponownego rozpoznania.