Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów rozporządzenia zawężających krąg rolników uprawnionych do dopłat zwierzęcych z dnia 2008-07-03.

Adresat:
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Sygnatura:
RPO/555871/07/IV/402.9 RZ
Data sprawy:
2008-07-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przepisów rozporządzenia zawężających krąg rolników uprawnionych do dopłat zwierzęcych.

W związku z odpowiedzią z dnia 19 marca 2008 r. udzieloną Rzecznikowi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności, Rzecznik zwrócił się do Ministra z ponowną prośbą o reasumpcję stanowiska w tej kwestii.

Przedmiotem wystąpienia Rzecznika z dnia 11 stycznia 2008 r. nie był problem wykonalności decyzji wspólnotowych oraz nadrzędności prawa wspólnotowego nad prawem krajowym, lecz kwestia naruszenia konstytucyjnych zasad wydawania rozporządzeń na podstawie upoważnienia ustawowego. W ocenie Rzecznika możliwe jest jednoczesne wykonanie obowiązków nałożonych decyzją wspólnotową oraz wydanie rozporządzenia nieprzekraczającego upoważnienia zawartego w ustawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-08-28
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (20.08.2008 r.) poinformował, iż podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w odpowiedziach z dnia 27 września 2007 r. oraz z dnia 19 marca 2008 r. na wcześniejsze wystąpienia Rzecznika w przedmiotowej sprawie. Ponadto poinformował, iż w dniu 15 marca 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami minister właściwy do spraw rolnictwa wydając rozporządzenie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a w/w ustawy, może uzależnić objęcie danego rodzaju roślin płatnościami uzupełniającymi od liczby zwierząt danego gatunku posiadanych przez rolnika w danym okresie lub w danym dniu lub od przyznania rolnikowi określonej płatności obszarowej w danym okresie lub od danej powierzchni gruntów rolnych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykonując upoważnienie z art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wydał rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniająca oraz szczegółowych warunków i trybu przekazywania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007 r. utraciło moc z dniem 15 marca 2008 r.